Ehsaniha logo

پنج شنبه های امام حسینی

۲۴ بهمن ۱۴۰۰

تهیه وتوزیع غذای گرم وسرد هر پنج شنبه با نام پنج شنبه های امام حسینی وپخش بین نیازمندان توسط گروه جهادی شهید احمد کورشلی


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط