Ehsaniha logo

ساخت منزل برای خانواده نیازمند

۱۱ اسفند ۱۴۰۰

پدر خانواده که براثر تصادف وزندگی نباتی فوت کردند و خانواده آنها ازجمله همسر و یک پسر ۷ساله و یک دختر ۶ ماهه دروضعیت بد زندگی قرار داشتند ،گروه جهادی با کمک خیرین و ستاد اجرایی منزل این خانواده بطور کلی باسازی و تعمیر کرد

دسته‌بندی

عمران و آبادانی