Ehsaniha logo

اردوی جهـــادی دانشـــگاه علوم پزشــکی دزفول

۱۲ دی ۱۴۰۱

بســم الله النـــور کار جهـــادی؛ عامل پیــروزی ها «ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور را به سامان برسانیم.» مقام معظم رهبری اردوی جهادی سلامت و آموزش پزشکی در چندین روستای محروم دزفول در زمان های متعدد انجام شد. هدف از برگزاری این کار جهادی، گامی جهت رشد سطح بهداشت روستا بود. اقدامات انجام شده شامل: واکسیناسیون همگانی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، آموزش مسائل بهداشتی، ویزیت 10ها پزشک و متخصص، حضور بیش از 50 پرستار یکی از مهم ترین مسائل کشور، سطح بهداشت و سلامت تک تک مردم این سرزمین است.


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط