Ehsaniha logo

توزیع بسته های معیشتی بین نیازمندان

۲۴ بهمن ۱۴۰۰

توزیع بسته های معیشتی بین نیازمندان شهرستان بندرگز توسط گروه جهادی هیئت یاحسین