Ehsaniha logo

فعالیتهای گروه جهادی پیروان شهیدمطهری ابرسج شهرستان شاهرود

۲۶ بهمن ۱۴۰۱

گروه جهادی پیروان شهیدمطهری ابرسج شهرستان شاهرودازسال۱۳۹۲با تاسیس گروه جهادی و واحدنیکوکاری اقدام به خدمات رسانی در روستای ابرسج ودوروستای همجوارومنطقه مینماید


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط