Ehsaniha logo

قسمت دوم برنامه گفت و گو محور احسانی ها

۱۶ فروردین ۱۴۰۱

دومین قسمت از برنامه احسانی ها و گفت و گو با جناب آقای سعید مسلمی در مورد فعالیت های جهادی گروه جهادی منتظران شهادت