Ehsaniha logo

قسمت اول برنامه گفت و گو محور احسانی ها

۱۶ فروردین ۱۴۰۱

اولین قسمت از برنامه احسانی ها و گفت و گو با سرکار خانم صابری در مورد کارآفرینی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و زنان زندانی