Ehsaniha logo

قسمت سوم برنامه گفت و گو محور احسانی ها

۱۷ فروردین ۱۴۰۱

سومین قسمت از برنامه احسانی ها و گفت و گو با جناب آقای مهدی هدایتی در مورد فعالیت های جهادی گروه های جهادی پزشکی