Ehsaniha logo

5اصل مهم گروه های موفق جهادی

۱۰ اسفند ۱۴۰۰

موشن گرافیک 5اصل مهم برای هر گروه جهادی در این قالب ارائه شده است. این اصول براساس نگاه به گروه های جهادی موفق استنباط شده که عمل به آن قطعا در رشد گروه موثرخواهد بود

دسته‌بندی

آموزش

Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط