Ehsaniha logo

مستند کوتاه راه بی پایان...

۱۹ بهمن ۱۴۰۱

مستند کوتاه راه بی پایان روایتی از مردمان و اعضای خانواده ای دارد که در روستایی به نام تلخستان در استان مرکزی زندگی میکنند و مشکلات و گرفتاری ها کامشان را تلخ کرده است گاهی حضور و جود یک گروه جهادی روزنه امیدی بر این خانواده میشود و الطاف رحمت الهی و محبت مردمان این سرزمین شادی را بر لبان آنها می نشاند