Ehsaniha logo

قرارگاه جهاد اقتصادی

۲۱ دی ۱۴۰۱

این قرارگاه در سال 1401 به همت گروه های جهادی شهرستان راه اندازی گردید.

دسته‌بندی

کارآفرینی