Ehsaniha logo

این راه ادامه دارد...

۱۹ بهمن ۱۴۰۱

مستند این راه ادامه دارد روایتی از زندگی مردم در جنوب استان کرمان است که از کمبود امکانات در سختی هستند و گروه جهادی فاطمیون اراک در ایام فاطمیه به نیت حاج قاسم سلیمانی طی مسیر کردند و چندین روز در انجا برای آبادانی و رضایت مردم تلاش کردند