Ehsaniha logo

تهیه و توزیع بسته ارزاق

۲۹ بهمن ۱۴۰۰

در طول و زمان ابتدایی کرونا با توجه به بیانات مقام معظم رهبری شروع به تهیه و توزیع بسته ارزاق در تهران و همینطور تحویل به گروه های جهادی دیگر صورت گرفت.