Ehsaniha logo

تهیه و توزیع غذای گرم بین نیازمندان

۲۹ بهمن ۱۴۰۰

تهیه و توزیع غذای گرم بین نیازمندان در سطح استان تهران