Ehsaniha logo

کودک فلج

۱۹ بهمن ۱۴۰۱

در نجف آباد منطقه یزدانشهر خانواده ای معرفی کردند که پدر خانواده فوت کرده وفرزند دختری دارند که فلج شده ضمن بازدید و اهدای بسته معیشتی، مقداری وجه نقد و زیر پوشش قرار دادن ایشان توسط جهادگران ویلاشهر نسبت به تأمین نیازهای خانواده اقداماتی صورت گرفته است