Ehsaniha logo

احسانی نو پلتفرم رویداد بنیاد احسان

۱۰ آبان ۱۴۰۰

احسانی نو یک پلتفرم برگزاری رویداد بنیاد احسان است که در هر سال چندین رویداد احسانی نو برگزار می شود. احسانی نو با هدف استفاده از ظرفیت نخبگانی در فضای احسانی ها ایجاد شده است و می خواهد احسانی نو را یکی از برنامه های بزرگ بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام نماید.


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط