Ehsaniha logo

افتتاحیه 3 باب منزل مسکونی محرومین

۲۳ دی ۱۴۰۱

افتتاح 3 باب منزل مسکونی در:

  1. روستای طراقیه شهرستان کبودرآهنگ - خانواده دارای 2 معلول است - مددجو کمیته امداد
  2. روستای باغچه شهرستان کبودرآهنگ - پدر خانواده فوت شده و مادر سرپرست خانواده و دارای 2 فرزند است - مددجو بهزیستی
  3. روستای شمس آباد شهرستان اسدآباد - پدر خانواده فوت شده و مادر سرپرست خانواده و دارای 3 فرزند است - عدم تحت پوشش نهاد های حمایتی