Ehsaniha logo

بیمارستان عمومی و تخصصی صحرایی توسط بسیج مردمی در شهر مرزی اینچه برون

۹ بهمن ۱۴۰۱

بیمارستان عمومی و تخصصی صحرایی شهید مدافع سلامت دکتر عباسی و شهدای غواص توسط بسیج جامعه پزشکی در شهر مرزی اینچه برون در آذر ماه 1401 به مدت یک هفته احداث گردید.