Ehsaniha logo

بسته های پروتین توزیع گوشت گوسفندی گرم به خانواده های کم برخوردارشهرستان شوش وکرخه بهمن ۱۴۰۰

۲۴ بهمن ۱۴۰۰

بنیاد احسان باهمکاری گروه جهادی بهمن ۱۴۰۰ توزیع گوشت گوسفندی گرم درشهرستان شو ش وکرخه بین خانواده های کم برخوردار توزیع داد


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط