Ehsaniha logo

بازدید کریمان از پروژه های آبرسانی در حال اجرا

۹ اسفند ۱۴۰۰

در این مرحله از پروژه ها بیش از 6000 هزار متر از آبراهه های خاکی کشاورزی در مناطق محروم استان خراسان جنوبی(درمیان، نهبندان، سربیشه) سیمانی شد. با انجام این پروژه بیش از 50 درصد از هدررفت آب کم شد .همچنین افزایش چشم گیری در تولید محصولات کشاورزی خواهیم داشت.