نمودار آبی رنگ مربوط به پایه هفتم، نمودار زرد رنگ مربوط به پایه هشتم و نمودار سبز رنگ مربوط به پایه نهم می باشد.
123