قهرمان مسابقات : مجید مهین ابراهیمی

نائب قهرمان مسابقات : امیرحسین عادلی