معرفی کادر اداریی دبیرستان غیردولتی احسان دوره دوم در سال تحصیلی ۹۶-۹۵

 

جناب آقای محمد نوری

سمت : مدیر دوره دوم

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

جناب آقای مهدی عباسی

سمت : معاونت آموزشی-انظباطی

تحصیلات : لیسانس ریاضی

جناب آقای ابراهیم پورمحمد

سمت : امور اداری

جناب آقای علی عباسپور

سمت : کارپردازی

جناب آقای محمود بهنام

سمت : دبیر راهنما

تحصیلات : لیسانس مشاوره

جناب آقای علی قربانپور

سمت : دبیر راهنما

تحصیلات : لیسانس مشاوره

جناب آقای رضا زمانی

سمت : دبیر راهنما

تحصیلات : فوق لیسانس ریاضی