تعداد ۴۶۵ هزار و ۳۱۵ داوطلب گروه آزمايشي علوم تجربي در جلسه آزمون سراسري سال ۹۵ حضور داشتند و  به چهار درس عمومي و پنج درس اختصاصي پاسخ دادند؛ در اين ميان، تعدادي از داوطلبان توانسته‌اند درصدهاي خوب و قابل قبولي کسب کنند و متاسفانه تعداد قابل توجهي از داوطلبان نيز درصد خوبي در بعضي از دروس کسب نکرده‌اند؛ داوطلباني که بدون مطالعه دقيق و عميق درس¬هايشان در اين جلسه حضور يافته‌اند. در جدول پيوست، آمار پاسخگويي کل داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي آزمون سراسري سال ۱۳۹۵ خدمتتان ارايه مي‌شود؛ البته قبل از آن ، براي بهره برداري هرچه بيشتر شما از اين آمار، توجهتان را به نکاتي چند جلب مي‌کنيم.

هيچ درسي را رها نکنيد

آيا مي‌دانيد که اگر يک داوطلب گروه آزمايشي علوم تجربي در  آزمون سراسري گذشته فقط به يک سؤال رياضي پاسخ صحيح مي‌داد، و البته به هيچ يک از سؤال¬هاي اين درس نيز پاسخ غلط نمي¬داد، از ۲۲۱ هزار و ۸۶۲ داوطلب (۶۷/۴۷درصد داوطلبان) درصد بهتري در اين درس کسب مي‌کرد؟ گاه از داوطلبان مي¬شنويم که سؤال‌هاي اين يا آن درس در آزمون سراسري دشوار بود و آنها نتوانسته‌اند به آن درس‌ها پاسخگو باشند. بدون شک، در  يک آزمون مهم ملي، بايد تعدادي از سؤال‌ها دشوار باشد تا بتواند به درستي سطح علمي داوطلبان را بسنجد؛ اما آيا تمامي سؤال‌¬هاي يک درس دشوار هستند يا اينکه تعدادي از داوطلبان برخي از درس¬ها را رها مي‌کنند و در سر آزمون هم، بدون دانش لازم به سؤال‌هاي همان درس پاسخ مي¬دهند؟!

پس از همين امروز، بي‌علاقگي يا ضعف علمي را بهانه نسازيد و با برنامه‌ريزي صحيح و منطقي، براي همۀ درس‌ها وقت بگذاريد و مطمين باشيد که مي‌توانيد به حداقلي از سؤال‌هاي هر درس پاسخ صحيح بدهيد و در آزمون سراسري نيز نتيجه بهتري کسب کنيد.

 دليل اينکه تعداد قابل توجهي از داوطلبان نتوانسته‌اند حتي به يک سؤال درس رياضي پاسخ صحيح بدهند و ساير سؤال‌هاي اين درس را نيز رها کنند، چيست؟ آيا اين انتظار از داوطلبان، غيرمنطقي است که از ۳۰ سؤال اين درس بتوانند حداقل به ۴ يا ۵ سؤال پاسخ صحيح بدهند؟ آمار  ذکر شده در جدول‌هاي اين گزارش، بيانگر آن است که اگر داوطلبي حتي به يک سؤال درسي که در آن ناتوان است و ضعف دارد پاسخ صحيح بدهد (و به هيچ يک از  سؤال‌هاي همان درس نيز  پاسخ غلط ندهد) از تعداد قابل توجهي از داوطلبان در همان درس، وضعيت بهتري خواهد داشت. اهميت اين امر زماني مشخص مي‌شود که  بدانيم براي موفقيت در آزمون سراسري، بايد به همه دروس توجه داشت و نمي‌توان تنها چند درس را مطالعه کرد و يک يا دو درس را رها نمود.

فقط به سوال هایی که بلديد، پاسخ دهيد

گفتيم که بيش از ۴۷درصد داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي در آزمون سراسري گذشته در درس رياضي، درصد منفي کسب کرده‌اند، اما متاسفانه در ساير دروس هم کما بيش شاهد همين وضعيت هستيم؛ براي مثال، در آزمون سراسري سال گذشته ۳۸ هزار و ۷۲۳ داوطلب همين گروه آزمايشي در درس زبان و ادبيات فارسي، درصد منفي کسب کرده‌اند. آيا براستي اين دسته از داوطلبان توانايي اين را نداشته‌اند که به هيچ يک از سؤال‌هاي ادبيات، پاسخ صحيح بدهند؟! واقعيت اين است که تعداد قابل توجهي از همين داوطلبان به برخي از سؤال¬ها پاسخ صحيح داده‌اند؛ اما چون به سؤال‌هايي که در آنها کاملاً مسلط نبوده‌اند نيز پاسخ داده‌اند، نمرۀ منفي کسب کرده‌اند؛ به عبارت ديگر، تعداد قابل توجه پاسخ‌هاي غلط آنها موجب شده است که تاثير پاسخ‌¬هاي صحيح آنها نيز از بين برود.

مي¬خواهيم بگوييم که آزمون سراسري، محل آزمون و خطا نيست و نبايد به سؤال‌هاي آن به طور سرسري پاسخ داد يا به اميد شانس و اقبال، گزينه‌ها را بدون دانش و دقت لازم انتخاب کرد؛ پس اگر اين روزها در درسي آمادگي نداريد، بايد در همين زمان باقي مانده، به مطالعه مبحث يا مباحثي از آن درس بپردازيد تا بتوانيد حداقل به چند سؤال معدود در همان درس پاسخ دهيد؛ زيرا کسب نمره منفي، بسيار بدتر از به دست آ‌وردن درصد صفر است.

توجه داشته باشيد که کنکور، يک مسابقه است و قرار نيست که شما به همه سؤال‌هاي آن، پاسخ صحيح بدهيد؛ بلکه لازم است که در مقايسه با ساير داوطلبان، وضعيت بهتري داشته باشيد، و اين امر بدون دقت و هوشمندي در پاسخگويي به سؤال‌ها به دست نخواهد آمد.

يادآوري اين نکته نيز مهم است که ميانگين ذکر شده در هر سال يکسان نيست؛ براي مثال، در سال  ۹۲، هيچ يک از داوطلبان، در درس¬هاي زيست‌شناسي و زبان و ادبيات فارسي، به  ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح نداده‌اند؛ اما در سال ۹۳، دو پذيرفته شده در زيست‌شناسي و پنج  نفر در زبان و ادبيات فارسي به ۱۰۰درصد سؤال‌ها، پاسخ صحيح داده‌اند. همچنين در سال ۹۴، دو نفر در درس زبان و ادبيات فارسي به ۱۰۰درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند و هيچ داوطلبي به ۹۰ درصد سؤال‌هاي زيست‌شناسي نيز پاسخ صحيح نداده است، و سال ۹۵، نُه داوطلب در درس ادبيات به ۱۰۰درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند و هيچ يک از داوطلبان به ۱۰۰درصد سؤال‌هاي زيست‌شناسي پاسخ صحيح نداده‌اند. همچنين در سال ۹۴، يک داوطلب به ۱۰۰درصد سؤال‌هاي زمين‌شناسي پاسخ صحيح داده است؛ در حالي که در سال¬هاي ۹۲، ۹۳ و ۹۵ هيچ يک از داوطلبان به ۱۰۰درصد سؤال‌هاي زمين‌شناسي پاسخ صحيح ندادند؛ در ضمن، سوابق تحصيلي يک داوطلب نيز  احتساب مي‌شود (۲۵درصد سوابق تحصيلي داوطلب در آزمون کتبي نهايي سال سوم متوسطه و ۵ درصد آزمون کتبي نهايي پيش‌دانشگاهي به صورت تاثير مثبت محاسبه مي‌شود)؛ يعني، امکان دارد که داوطلبي در آزمون سراسري، درصدهاي مطلوبي کسب نکرده، اما سوابق تحصيلي خوبي داشته باشد، و سوابق تحصيلي براي او تاثير مثبت داشته و باعث افزايش نمره کل نهايي وي شده و در پذيرش نهايي او مؤثر واقع شود.

 در نهايت، نبايد تصور کرد که يک داوطلب با نمره¬هاي منفي يا بسيار پايين در درس‌هاي مختلف، مي‌تواند در رشته¬هاي با آزمون دوره روزانه پذيرفته شود. اگر داوطلباني را مي¬شناسيد که حتي در رشته‌هاي روزانه با نمره منفي پذيرفته شده‌اند، دليلش آن است که اين افراد به احتمال قوي در ساير درس‌ها نمره خوبي کسب کرده‌اند؛ براي مثال، امکان دارد که داوطلبي در درس رياضي نمره منفي گرفته باشد، اما در درس زيست‌شناسي، شيمي و دروس عمومي، درصد بالايي به دست آورده باشد؛ ضمن اينکه داوطلباني که در آزمون سراسري نمره منفي مي‌آورند، در رشته محل‌هايي که مطلوب اکثر داوطلبان هستند، پذيرفته نخواهند شد، البته بايد توجه نمود که نمرات خام تک تک دروس تمامي دوطلبان، تراز مي‌شود و از نمره تراز، نمرات کل نهايي ساخته مي‌شود.

ميانگين و فراواني نمرات خام دروس تخصصی حاضران در جلسه در گروه آزمايشي علوم تجربي آزمون سراسري ۹۵

ميانگين و فراواني نمرات خام دروس عمومي حاضران در جلسه در گروه آزمايشي علوم تجربي آزمون سراسري ۹۵

 

نفرات برتر کنکور چه درصدهايي می آورند

«اگر زيست‌شناسي را خوب بزنيد، قبولي شما در آزمون سراسري تضمين شده است.»، «اهميت عربي از همۀ درس‌هاي عمومي بيشتر است؛ چون بچه‌ها به سؤال¬هاي اين درس خوب پاسخ نمي¬دهند.»

شبيه جملات فوق را دربارۀ هر درسي از سوي برخي از  مؤسسه‌هاي آموزشي يا مدرسان کنکور مي‌شنويم؛ افرادي که مدعي هستند اگر در يک درس يا تعدادي از دروس، درصد خوبي کسب کنيد، رتبه خوبي در آزمون سراسري به دست مي‌آوريد؛ اما درصد رتبه‌هاي برتر آزمون سراسري بيانگر چيز ديگري است. مي‌بينيد که ميانگين داوطلبان برتر، در همۀ دروس آزمون سراسري به طور نسبي يکسان است؛ به عبارت ديگر، داوطلبان برتر براي موفقيت و کسب درصد خوب در همۀ دروس تلاش مي¬کنند.

در جدول زير، ميانگين درصد نمرات خام ۱۰۰۰ نفر اول کشوري گروه آزمايشي ¬علوم تجربي در تمامي دروس آزمون سراسري سال ۱۳۹۵ ارايه شده است. همچنين در هر درس، بهترين درصد و بدترين درصد در بين ۱۰۰۰ نفر اول آمده است. توجه داشته باشيد که اين آمار صرفاً براي آزمون سراسري سال ۱۳۹۵ است و ميانگين ذکر شده  در هر سال تغيير مي‌کند.

درصد نمرات خام دروس رتبه‌هاي کشوري کمتر از ۱۰۰۰ در گروه آزمايشي علوم تجربي آزمون سراسري ۹۵

منبع  : پیک سنجش