همانند سالهای قبل و مطابق تقویم اجرایی، مرحله اول طرح خود گردانی در ۲۱ آذر ماه با مشارکت بیش از ۴۰ درصد دانش آموزان در امور اجرایی و آموزشی اجرا شد که ارزیابی مسئولین و دبیران از کیفیت اجرای این برنامه در مدرسه عالی بوده تا این حد که در انجام امور روزانه تفاوتی با روزهای عادی مدرسه احساس نمی شد.img_2727 img_2711 img_2710