برای مشهده نمودارهای مقایسه ای در ۴۵ روز اخیر و آزمون مرآ مرحله اول در هر سه پایه بر روی لینک زیر کلیک کنید.

presentation1