معرفی اجمالی درس و اهمیت و جایگاه آن:

درس هندسه یکی از دروس تخصصی زیر مجموعه درس ریاضی است و اهمیت بخصوص آن در ضریب ۴ دروس تخصصی می باشد. درس های هنده ۱ و ۲ و تحلیلی در سیستم جاری کنکور حدود ۲۰% سوالات سالانه کنکور را به خود اختصاص می دهد و با توجه به سیستم بسیار مفهومی آموزش این درس، معمولا دانش آموزان در مطالعه و یادگیری آن به مشکل برمی خورند.

روش مطالعه این درس:

با توجه به تفاوت های بنیادین این درس نسبت به دروس دیگر مجموعه ریاضی روش زیر جهت مطالعه توصیه می گردد:

 • آموزش در کلاس درس
 • یکبار روخوانی و یکبار نوشتن و استدلال مفاهیم در منزل به فاصله ۴۸ ساعت
 • استدلال مجدد بدون استفاده از دفتر و کتاب
 • پرسش و پاسخ شخصی و حل سوالات کتب تکمیلی و کتاب درسی
 • تورق سریع روز قبل از جلسه بعدی کلاس جهت مرور

 

فعالیت های مورد انتظار در حین تدریس از دانش آموز:

(پیش مطالعه، جزوه نویسی، یادداشت برداری، رفع اشکال و …)

 • دروس جلسات قبل مطالعه گردیده و فراگیر آماده فرآیند ارزشیابی تشخیصی می باشد.
 • تمرینات کتاب، تست و اضافی انجام و حتما اشکلات مطرح گردد.
 • در حین فرآیند تدریس، فراگیر با تمرکز اقدام به یادگیری کرده و اشکالات خود را مطرح کند و حتما از نوشتن نکات مهم و ضروری استفاده کند.

 

فعالیت های مورد انتظار بعد از تدریس:

(نوشتن دفتر تکلیف، مطالعه کتاب ، مطالعه کتب کمک درسی، حل تست و ….)

 • رفع اشکال
 • مطالعه درس امروز همان روز
 • انجام تکالیف کتاب درسی
 • مرور نکات و سوالات اضافی تدریس شده
 • انجام تکالیف کتاب معرفی شده (کتاب کار مرآت در صورت وجود)