معرفی اجمالی درس و اهمیت و جایگاه آن:

فيزيك درس تحليلي مي باشد كه علاوه بر اينكه دانش آموز بايد از نظر محاسبات رياضي در جايگاه مطلوبي باشد تا بتواند از پس حل مسائل برآيد بلكه بايد مطالب مفهومي را در كلاس درس كاملا فراگيرد و بتواند روابط فيزيكي را كه معمولا با عبارات جبري بيان مي شوند به مسئله ربط داده و مجهول مسئله را استخراج كند و اين مقدور نيست مگر اينكه دانش آموز با انواع مختلف حل مسئله در قالبهاي متفاوت آشنا شود و آنرا تمرين و تكرار كند.

روش مطالعه این درس:

پيش مطالعه مهمترين بخش در يادگيري مي باشد تا مجهولات در ذهن دانش آموز ايجاد گردد. تدريس مفهومي و نه سريع الجواب براي دانش آموزان در كلاس درس باعث مي شود تا دانش آموزان در فعاليت بعد از ظهر خود راحتر بتواند به حل مسائل ساده از مفاهيم تدريس شده بپردازد. حل تمرين هاي متوسط در هر هفته و آخر هفته نيز در تعميق مطالب ضروري است. مرور دوره اي سه هفته يكبار نيز ضروري است.

 

فعالیت های مورد انتظار در حین تدریس از دانش آموز:

(پیش مطالعه، جزوه نویسی، یادداشت برداری، رفع اشکال و …)

در تحقق اهداف فوق مقرر گرديد روز هاي سه شنبه در اختيار دانش آموزان از مطالب هفته بعد يك صفحه سوال قرار گيرد تا دانش آموزان با مطالعه قسمتهاي مفهومي كتاب به آن سوالات پاسخ گويند كه طراحي اين سوالات نيز هدفمند و آموزشي است و اكثرا جاي خالي روز هاي يكشنبه روز تدريس بوده و براي تثبيت مطلب براي بعد از ظهر از كاربرگ مرآت تكليف همان هفته آموزشي ارائه مي گردد و تا سه شنبه سر گروه ها موظف به بررسي و گزارش آن هستند. روز سه شنبه روز حل تمرين، رفع اشكال و انجام تمرين ها، ورقه ها و آزمون هاي دوره اي در كلاس درس است و در صورت داشتن وقت اضافي به حل تست از كتاب كار و تمرين پرداخته مي شود.

 

فعالیت های مورد انتظار بعد از تدریس:

(نوشتن دفتر تکلیف، مطالعه کتاب ، مطالعه کتب کمک درسی، حل تست و ….)

روز شنبه نيز روز بازخوردگيري و ارزشيابي مستمر مي باشد. هر هفته آزمون كوئيز از مطالب هفته گذشته و يا پرسيدن پاي تخته خواهد بود و هر سه هفته يكبار نيز بعد از اتمام تمام و يا قسمتي از فصل آزمون ۲۰ نمره اي اخذ مي گردد. اهم و پايه سوالات آزمون ۲۰ نمره اي براي اينكه دانش آموزان حتما به حل و رفع اشكال كتب كار و تمرين مبادرت كنند، از همين كتابها مي باشد.