معرفی اجمالی درس و اهمیت و جایگاه آن:

فارسی از آنجایی که زبان رسمی کشور می باشد اهمیت خاص و جایگاه محکمی در کنار دیگر دروس را دارا می باشد. خوب یادگرفتن فارسی و درک مفاهیم عمیقش کمک شایانی در درک دیگر دروس هم دارد. از آنجایی که یکی از درس های مطرح کنکور نیز می باشد، اهمیت خاصی دارد.

روش مطالعه این درس:

درک و دریافت مطالب فارسی بستگی به سوادی است که ۹۰% آن را میتوان در کلاس درسی دریافت کرد.پس خوب فهمیدن مطالب در کلاس مستلزم خوب گوش دادن است. تکرار و تمرین مطالب مفهومی، فیش برداری از اسامی خاص، حل تمرین مرآت و … .

 

فعالیت های مورد انتظار در حین تدریس از دانش آموز:

(پیش مطالعه، جزوه نویسی، یادداشت برداری، رفع اشکال و …)

  • پیش مطالعه حداقل لغات و مترادفات جدید از انتهای کتاب
  • دفتر تمرین که مطالب جدید در آن نوشته شود.
  • تست های تمرین خانه حل شود.

فعالیت های مورد انتظار بعد از تدریس:

(نوشتن دفتر تکلیف، مطالعه کتاب ، مطالعه کتب کمک درسی، حل تست و ….)

 

  • صد در صد دفتر تکلیف کامل شود.
  • کتاب کمک درسی برای این درس در حال حاضر ضروری نیست.
  • حل تست های پایانی کتاب کار و تمرین الزامی است.