معرفی اجمالی درس و اهمیت و جایگاه آن:

درس عربی از دروس عمومی بوده و اهمیت بسیاری در کنکور دارد، لذا دانش آموزانی که دروس عمومی بخصوص عربی را در کنکور خوب جواب بدهند رتبه خوبی را کسب خواهند کرد، زیرا دانش آموزان اکثر دروس اختصاصی را خوب جواب می دهند اما دروس عمومی، بخصوص عربی را کمتر از حد انتظار جواب می دهند.

روش مطالعه این درس:

بهترین روش برای مطالعه این درس، مطالعه معنا و مفهوم واژه ها و جملات عربی می باشد و دانش آموزی موفق تر است که این موارد را در طول سال مطالعه کند و بعد از اتمام هر درس بتواند تست های مربوط به آن درس را بزندو بعد از آن حتما از دبیر مربوطه از دبیر مربوطه رفع اشکال میکنند. در کتب تازه تالیف دوره دبیرستان هم بیشتر به معنا و مفهوم تاکید شده است.

 

فعالیت های مورد انتظار در حین تدریس از دانش آموز:

(پیش مطالعه، جزوه نویسی، یادداشت برداری، رفع اشکال و …)

از دانش آموزان انتظار می رود قبل از تدریس درس جدید حتما لغات و متون عربی درس را قبلا پیش مطالعه داشته و مواردی که به اشکال برمی خورند را یاداشت کرده و اگر حین تدریس رفع نشود از دبیر رفع اشکال نماید. بعد از تدریس از موارد و مباحث قواعد یاداشت برداری کرده و بعدا مطالعه نماید.

 

فعالیت های مورد انتظار بعد از تدریس:

(نوشتن دفتر تکلیف، مطالعه کتاب ، مطالعه کتب کمک درسی، حل تست و ….)

بعد از تدریس، دانش آموزان حتما در خانه لغات و متون درس را جزء به جزء مطالعه کرده و کتاب تستی که در اختیارشان دارند حتما موارد مربوط به آن در س را حل نموده و جمع بندی نماید. موقع حضور در کلاس قبل از تدریس دبیر از تست های که در آنها به مشکل بر میخورد از دبیر سوال نموده و فنون تست زنی عربی را نیز از دبیر حتما یاد بگیرد.