معرفی اجمالی درس و اهمیت و جایگاه آن:

شیمی ۱ با هدف آشنایی دانش آموزان با مطالب مرتبط با شیمی و ارتباط شیمی در محیط و جامعه طراحی شده است که فهم کامل آن نه تنها برای نمرات آخر سال، بلکه برای خود دانش آموز و زندگی وی نیز مفید خواهد بود اما نکته قابل توجه وجود بسیاری از موضوعات در شیمی می باشد که باعث ازدیاد مطالب می شود و تلاش بیشتری از طرف دانش آموزان می طلبد.

 

روش مطالعه این درس:

با توجه به بخش حفظیات و محاسبات در شیمی ۱ نیازمند تکرارهای مداوم و بیشتر با زمان های کوتاه برای بخش حفظیات و محاسبات نیازمند حل تمرینات و تست های طبقه بندی شده و مرتبط با مبحث درسی می باشد.

 

فعالیت های مورد انتظار در حین تدریس از دانش آموز:

(پیش مطالعه، جزوه نویسی، یادداشت برداری، رفع اشکال و …)

وابسته به نوع کلاس از قبیل عادی، تقویتی و کنکور فعالیت دانش آموزان متفاوت می باشد به طوری که در کلاس عادی نیازمند پیش مطالعه و تمرکز حداکثری در کلاس می باشد و در صورت داشتن اشکال در کلاس عادی و تقویتی دانش آموزا بایستی اشکال خود مطرح نماید تا در کلاس حل شود.

 

فعالیت های مورد انتظار بعد از تدریس:

(نوشتن دفتر تکلیف، مطالعه کتاب ، مطالعه کتب کمک درسی، حل تست و ….)

با توجه به حجم مطالب درسی و حضور در آزمون های تستی، نیازمند حل تمرینات تشریحی و تستی از منابع معرفی شده، نسبت به تمرین بیشتر اقدام نمایند و با توجه به وقت و واحد کلاس شیمی، زمان لازم جهت انجام تکالیف شیمی و مرور شیمی وقت کافی لحاظ شود.