معرفی اجمالی درس و اهمیت و جایگاه آن:

زبان انگلیسی و اهمیت ارتباط بین المللی برای استفاده بهینه از منابع علمی انگلیسی  و بعنوان اولین زبان بین المللی و افزایش احتمال شغل یابی و استفاده از امکانات دانشگاههای معتبر جهانی و تکنولوژی نوین

روش مطالعه این درس:

داشتن انگیزه کافی – تلاش برای افزایش مهارت های شنیداری و صحبت کردن با استفاده از شنیدن اخبار و فیلم های روز به زبان انگلیسی – حل تستهای کنکور و پر کاربرد با استفاده از کتابها و سایتهای قلمچی و گزینه دو – افزایش دامنه لغات با معنی انگلیسی و نوشتن در دفتر لغات – خواندن حداکثری متون انگلیسی و نوشتن کتاب کار

فعالیت های مورد انتظار در حین تدریس از دانش آموز:

(پیش مطالعه، جزوه نویسی، یادداشت برداری، رفع اشکال و …)

داشتن سواد انگلیسی با آزمون رفتار ورودی – حفظ مکالمات موجود در کتاب – حفظ لغات با معنی انگلیسی – شنیدن خیلی زیاد فایلهای صوتی انگلیسی – حل تمرینات کتاب کار همراه کتاب درسی و کتاب های کار مرآت و سوالات پر تکرار خرداد ماه و کنکور – افزایش علم گرامر و مطالعه همه متون کتاب و متن های کتاب کار

فعالیت های مورد انتظار بعد از تدریس:

(نوشتن دفتر تکلیف، مطالعه کتاب ، مطالعه کتب کمک درسی، حل تست و ….)

  • تسلط به کلیه لغات به همراه معنای انگلیسی و توضیح و املا کلمات
  • تسلط به گرامر سال جاری و گرامر های سال های قبل
  • افزایش توان شنیداری و تلفظ صحیح با اصول تلفظی زبان انگلیسی
  • تسلط به اصطلاحات مکالمه و بکار گیری در مکالمات روز مره بصورت عملی
  • تسلط به متون انگلیسی و نوشتن متون مشابه متن های کتاب
  • تسلط به تست های مشابه کنکور و سوالات خرداد ماه