معرفی اجمالی درس و اهمیت و جایگاه آن:

زبان انگلیسی با توجه به کاربرد فراوان آن در علوم فنی و پزشکی و پایه، یکی از ارکان و ابزار لازم برای آموختن این علوم و استفاده بهینه از منابع علمی مربوطه به شمار می رود. امروزه اکثر منابع معتبر علمی به زبان انگلیسی هستند و از طرف دیگر این زبان تنها وسیله ارتباطی بین دانشمندان کشور های مختلف و مردم عادی آنها می باشد.

روش مطالعه این درس:

ماهیت درس زبان انگلیسی ایجاب می کند که روش آهسته و پیوسته را برای آموزش آن به کار ببریم. این درس با ۵ مرحله آموزشی بهتر آموخته می شود:

  • گوش دادن فعال در کلاس
  • مرور همان مطالب در روز تدریس
  • مرور مطالب در روز دوم با فعالیت آسان
  • انجام تکالیف درسی مشکل تر در روز سوم و همچنین مرور دوباره و انجام تمرینات سخت تر در روز چهارم
  • مرور و یادداشت برداری از نکات مهم روز پنجم

هر روز ۳۰ دقیقه مطالعه برنامه ریزی شده.

فعالیت های مورد انتظار در حین تدریس از دانش آموز:

(پیش مطالعه، جزوه نویسی، یادداشت برداری، رفع اشکال و …)

در وهله اول پیش مطالعه در منزل باید انجام شود، در کلاس درس فارغ از درست یا غلط بودن پاسخ ها دانش آموز باید در فعالیت ها شرکت کند و معلم باید فعال بودن او را تحسین کند نه جواب درست او را. داد و ستد اطلاعات و شنیدن و گوش دادن به مطالب معلم و هم کلاسی ها، توجه به اشتباهات دیگران و آموختن صحیح آنها و حتما با اشکال به کلاس آمدن.

فعالیت های مورد انتظار بعد از تدریس:

(نوشتن دفتر تکلیف، مطالعه کتاب ، مطالعه کتب کمک درسی، حل تست و ….)

فعالیت ها در منزل به صورت ۳۰ دقیقه در روز است که شامل مرور مطالب تدریس با انجام فعالیت های مدون است.

۱- مطالعه مطالب تدریس شده همان روز ۲- مرور واژگان و گرامر در روز دوم ۳- انجام پوشه کار در روز دوم ۴- مرور مجدد واژگان و انجام کتاب تمرین ۵- مرور مجدد مطالب و یادداشت برداری از نکات مهم