معرفی اجمالی درس و اهمیت و جایگاه آن:

جغرافیا روابط متقابل انسان و محیط را بررسی کرده ، دانش آموزان با فراگیری اصول اولیه می توانند نحوه ارتباط با محیط و اثرات مثبت و منفی خود را دانسته و سعی در احیاء آن کنند. اما در مورد جایگاه متاسفانه جایگاه مناسبی در حوزه آموزشی نداشته و به عنوان درس حفظ کردن در میان خواص و عوام معرفی شده است.

روش مطالعه این درس:

طبیعت بهترین محل یادگیری جغرافیاست. روش های مطالعه از مشاهده تا فهم محیط می توانند بهترین روش مطالعه باشند. حفظ کردن مبانی جغرافیا مهمترین مشکل دانش آموزان است. بهترین روش درک عمیق از مفاهیم جغرافیاست.

 

فعالیت های مورد انتظار در حین تدریس از دانش آموز:

(پیش مطالعه، جزوه نویسی، یادداشت برداری، رفع اشکال و …)

تدریس به روش الکترونیکی یکی از بهترین روش های تدریس این درس است تا مطالب، عکس ها، فلیم ها و اسلاید به نحو احسن در دید دانش آموزان باشد. مشاهده اصل اولیه فهم مطالب جغرافیایی است که انتظار می رود دانش آموزان با مشاهده دقیق آن را درک کنند.

 

فعالیت های مورد انتظار بعد از تدریس:

(نوشتن دفتر تکلیف، مطالعه کتاب ، مطالعه کتب کمک درسی، حل تست و ….)

تلفیق دید ها و نوشته ها بهترین روش یادگیری جغرافیاست. آنچه را در کلاس درس میبینند را می توانند در خارج از کلاس با خواندن کتاب درسی و کمک درسی کامل کرده و مطالب را هرچه بهتر یاد بگیرند.

استفاده از دایره المعارف و نقشه ها می توانند از هرچه بهتر کردن آموزش موءثر باشد.