لیست دبیران گروه معارف و عربی دبیرستان احسان دوره دوم به شرح زیر می باشد

جناب آقای ابراهیم فرهاپور

تحصیلات : لیسانس معارف

دبیر معارف

جناب آقای حسین ابراهیمی

تحصیلات : فوق لیسانس معارف

دبیر معارف

جناب آقای جعفر ملک زاده

تحصیلات : فوق لیسانس الهیات

دبیر معارف

جناب آقای علی اکبر نابغ

تحصیلات : فوق لیسانس عربی

دبیر عربی

جناب آقای مجید صمدی 

تحصیلات : دکتری ادبیات عربی

دبیر عربی

جناب آقای حیدر کامیاب

تحصیلات : فوق لیسانس عربی

دبیر عربی