لیست دبیران گروه فیزیک و شیمی دبیرستان احسان دوره دوم به شرح زیر می باشد

جناب آقای رسول وردینلو

تحصیلات : لیسانس فیزیک

دبیر فیزیک

جناب اقای اکبر فاخری

تحصیلات : لیسانس فیزیک

دبیر فیزیک

جناب آقای میرعلی رضا واحدی

تحصیلات : فوق لیسانس فیزیک

دبیر فیزیک

جناب آقای فرزاد جعفرلو

تحصیلات : فوق لیسانس برق

دبیر فیزیک

جناب آقای هادی محمد خانی

تحصیلات : فوق لیسانس فیزیک

دبیر فیزیک

جناب آقای اسمعیل حیدرپور

تحصیلات : فوق لیسانس شیمی

دبیر شیمی

جناب آقای حمید ذبحی

تحصیلات : فوق لیسانس شیمی

دبیر شیمی

جناب آقای جواد اکبری

تحصیلات : فوق لیسانس شیمی

دبیر شیمی