لیست دبیران گروه زیست و زمین شناسی دبیرستان احسان دوره دوم به شرح زیر می باشد

 جناب آقای عبداله حسین زاده

تحصیلات : فوق لیسانس زیست شناسی

دبیر زیست شناسی

جناب آقای حسن صالح پور

تحصیلات : لیسانس زیست شناسی

دبیر زیست شناسی

جناب آقای مسعود روشنی

تحصیلات : فوق لیسانس زیست شناسی

دبیر زیست شناسی

جناب آقای سید یوسف پیغمبردوست

تحصیلات : فوق لیسانس زمین شناسی

دبیر زمین شناسی