لیست دبیران گروه زبان خارجی دبیرستان احسان دوره دوم به شرح زیر می باشد

جناب آقای احد امینی فر

تحصیلات : لیسانس زبان

دبیر زبان خارجی

جناب آقای علی حسنعلی زاده

تحصیلات : لیسانس زبان

دبیر زبان خارجی

جناب آقای جلیل علیزاده الوندی

تحصیلات : لیسانس زبان

دبیر زبان خارجی