لیست دبیران گروه ریاضی دبیرستان احسان دوره دوم به شرح زیر می باشد

جناب آقای علیرضا زمانی 

تحصیلات : فوق لیسانس ریاضی

دبیر حساب دیفرانسیل و انتگرال

جناب آقای رضا زمانی

تحصیلات : فوق لیسانس صنایع

دبیر ریاضی

جناب آقای فرهاد شکیب آذر

تحصیلات : فوق لیسانس ریاضی

دبیر ریاضی و آمار

جناب آقای جابر وکیلی

تحصیلات : فوق لیسانس ریاضی

دبیر گسسته و جبرواحتمال

جناب آقای عیسی علیلو

تحصیلات : فوق لیسانس ریاضی

دبیر هندسه تحلیلی

جناب آقای احمد صباغی

تحصیلات : فوق لیسانس ریاضی

دبیر هندسه

جناب آقای رضا افتخاری

تحصیلات : فوق لیسانس ریاضی

دبیر ریاضی

جناب آقای علی ولیزاده

تحصیلات : لیسانس ریاضی

دبیر حسابان