لیست دبیران گروه ادبیات و زبان فارسی دبیرستان احسان دوره دوم به شرح زیر می باشد

جناب آقای مهدی پور قربان

تحصیلات : فوق لیسانس ادبیات

دبیر فارسی و نگارش

جناب آقای حسین جعفری

تحصیلات : فوق لیسانس ادبیات

دبیر فارسی و نگارش

جناب آقای مهدی آسمی

تحصیلات : فوق لیسانس ادبیات

دبیر ادبیات و زبان فارسی