با توجه به اطلاعیه سازمان سنجش حذفیات کنکور ۹۶ به قرار زیر است.

Full page photo

 

Full page photo

 

Full page photo