مطابق مصوبه شورای مدرسه و طبق برنامهریزی تقویم اجرایی جهت ایجاد ترغیب و رقابت بین کلاسی در هر سه پایه کلاس های منتخب از هر پایه در بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره سه تبریز در تاریخ۹۵/۹/۲۲ شرکت کردند. محتوای بازدید نیز آشنایی با رشته ها و تخصص های تولید محور و دانش بنیان بود تا دانش آموزان با گوشه ای از علوم و فنون کارآفرینی و دانشو فناوری های مورد نیاز و به روز کشور تا حدی آشنا شوند، تا بتوانند با دید بهتری در دوره دوم انتخاب

رشته نمایند.

img_2777img_2781 img_2775 img_2766 img_2764