بارم بندی زیست

ارزشیابی از دانش آموزان در مورد این درس به دو صورت مستمر و نهایی انجام می شود. مشاهده بارم بندی در ادامه مطلب …

ارزشیابی مستمر : معلم آن را براساس فعالیت های گروهی یا انفرادی دانش آموزان در کلاس یا خارج از کلاس و در طول سال تحصیلی انجام می دهد. این ارزش یابی براساس مشاهدات معلم و تعامل بین معلم و دانش آموز در هنگام انجام هر فعالیت یا براساس پرسش های کتبی و شفاهی انجام می شود. نمره این ارزشیابی برای هر نوبیت (نوبت اول سال و نوبت دوم سال) ۲۰ نمره است.

ارزشیابی پایانی : در سه نویت به صورت آزمون کتبی انجام می شود.در نوبت اول ۲۰ نمره آن از قسمت اول کتاب (تا صفحه ۷۹) طارحی شود.در نوبت دوم ۵ نمره از قسمت اول کتاب و ۱۵ نمره از قسمت دوم کتاب و در آزمون شهریورماه ۲۰ نمره از تمام کتاب مطابق با جداول زیر طراحی گردد :

بارم بندی زیست دهم

بارم بندی زیست دهم