این انتخابات بعد از داوطلب شدن پانزده نفر از دانش آموزان برای کاندیداتوری در تاریخ۹۶/۸/۳ برگزار گردید و نفرات زیر به عنوان نفرات منتخب معرفی شدند.

۱) امیرصدرا نمازی

۲) محمد هاشم زاده

۳) امیرحسین فتح کبیر

۴) علی پیشاهنگ نیا

۵) مبین خدادادی

۶) سیدمهدی مرتضوی