انتخابات شورای دانش آموزی روز چهارشنبه مورخه سوم آبان ماه سال ۹۶ در محل مدرسه برگزار شد.