این انتخابات با حضور اولیای تمام پایه ها در تاریخ ۹۶/۸/۳ برگزار گردید که از بین نامزدها به ترتیب آقایان تیموری، جلال جباری، تبریزی و فربخش و اثنی عشری بیشترین آرا را کسب نمودند.