این اردو به صورت مشترک برای سه پایه در قالب راهپیمایی در هفته آخر مهر در محل تفرجگاه چاوان برگزار شد. برای دیدن تصاویر بر روی لینک های زیر کلیک کنیدimg_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b0%db%b9%db%b4%db%b5%db%b1%db%b7

img_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b0%db%b9%db%b4%db%b5%db%b4%db%b4

img_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b0%db%b9%db%b5%db%b3%db%b0%db%b6

img_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b0%db%b1%db%b0%db%b2%db%b8

img_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b0%db%b4%db%b0%db%b3%db%b8

img_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b0_%db%b1%db%b1%db%b1%db%b3%db%b4%db%b1