مطابق مصوبه شورای مدرسه اردوی اختصاصی پایه ای در طول سال تحصیلی برای دانش آموزان برگزار خواهد شد که شروع آن برای پایه هشتم در تاریخ ۹۶/۸/۴ در مکان قوری گول برگزار شد.